ภาพกิจกรรม
             
              ผลงานการจัดทำเว็บไซต์หัวข้อ อาเซียน ที่ผ่านการคัดเลือกมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
ผลงานการจัดทำเว็บไซต์ ป.6    ผลงานของนักเรียนชั้นป.6/1
 1. ด.ญ.แพรพลอย  ถือธรรม                      2. ด.ญ.ชมพูนุท  วงษ์จันทร์               
 3. ด.ญ.แพรไหม  เชาว์ขุนทด                   4. ด.ญ.เปรมิกา  รัศมี
 5. ด.ญ.ชุติกาญจน์  จเรสิทธิกุลชัย             6. ด.ญ.อมรรัตน์  เอี่ยมกาย
 7. ด.ญ.อามาภรณ์  หลุยเจริญ                   8. ด.ญ.ชัญญานุช  โอภาสพลพจน์
 9. ด.ช.ณัฐภูมินทร์  เรืองเพ็ชร                  10. ด.ญ.เกศนี  วรรณโกเมศ
 
 
   ผลงานของนักเรียนชั้นป.6/2
 
     1. ด.ญ.ปานวาด  ปาสองห้อง                   2. ด.ญ.นภสร   เชียงหลิว 
     3. ด.ญ.กนิษฐ์นุตร์  จันทร์แย้ม                  4. ด.ญ.พรนัชชา  พันโยธร   
     5. ด.ญ.อมันดา  ภู่อินทร์  
 
  
   ผลงานของนักเรียนชั้นป.6/3
 
 1. ด.ช.สิรวิชญ์  นุษภัย                          2. ด.ญ.ศิลป์สุภา  จันทร์เพ็ญ
 3. ด.ญ.พิจิตรา  กุหลาบวงษ์                    4. ด.ช.กษิดิศ  สุวรรณ
 5. ด.ญ.พิชญาดา  เสาหงษ์                     6. ด.ญ.รุ่งมณี  แสงงาม
 7. ด.ญ.ธันยมัย  ค่ายสงคราม                   8. ด.ช.สรวีย์  อินทรสิริ
 9. ด.ช.สิปปภาส  นวมโคกสูง                  10. ด.ญ.ภัครวรรณ  วรสุขขัง 
 11. ด.ช.กษิดิศ  เสือเมือง
 
 
 
   
   
Stats Counter 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.